tirsdag 2. februar 2016

Planlaging og planlegging

Planlaging og planlegging er det som i stor grad står på agendaen min framover.

I Flora Kommune  går vi ei travel tid i møte. Paraplyen over det heile er kommuneplanen sin samfunnsdel.  Den skal altså leggje overordna føringar for kva prioriteringar kommunen skal gjere i sine budsjett og handlingsprogram.

Dei overordna mål og strategiar innanfor Helse- sosial og omsorg må forankrast i samfunnsdelen, for så å bli vidareført inn i rulleringa av Helse- og omsorgsplanen. Eit arbeid vi også skal til med no.

Ei anna viktig sak er å planlegge for korleis vi skal rigge eldreomsorga vår for framtida med tanke på ei aukande mengde med eldre som vil ha behov for omsorg frå kommunen vår i framtida. Når vi snakkar om framtidige eldreomsorg må vi sjå institusjonsplassar kontra døgnplassar og kva som gir kvalitet og er økonomisk berekraftig.

Det ligger an til at bystyret skal vedta både samfunnsdelen og auka institusjonskapasitet i juni og hso-planen litt seinare på hausten Vi skal også i gang med fase 2 i BU og miljø der vi skal sjå på korleis vi kan hente ut samdriftsfordelar blant anna.
Alle desse prosessane går no parallelt, dei vært samkjørt både i tid og kven som er involvert.
Dette her er jo og den første perioden at Flora kommune har eit Levekårs-utval. Det at vi no har eit utval som skal famne om både oppvekst, HSO og kultur gir oss muligheit til å jobbe på ein heile anna måte enn før, vi kan sjå på utviklinga i Florasamfunnet som ein heilhet og få meir forståelse på tvers av sektorane i kommunen vår.  Og den muligheten må vi gripe!

Flora Kommune  må bruke dei ressursane vi har tilgjengeleg på ein god måte for at vi skal kunne gje innbyggjarane våre eit best mulig tilbod. Alt henger saman med alt! Brukar vi for mykje pengar på eit område får vi mindre pengar igjen andre stader.

Det vi skal i gang med no vil krevje mykje av oss,  vi har tøffe prioriteringar framfor oss!  Vi må gjere grep som er framtidsretta, som står seg og er økonomisk berekraftig. Samtidig så veit vi at endringar i stor grad vert oppfatta som negativt av mange. Bystyret som eit kollegie har ein stor jobb å gjere med å kommunisere ut kva vi arbeidar med, kvifor vi gjer det og når vi har gjort vedtak om vegen vidare , så må vi stå samla om det.

For at vi skal kunne gjere dei rette vala, er det viktig med både kunnskap og kjennskap til tenestene i kommunen vår. Eit felles utgangspunkt for korleis stoda er i kommunen vår i dag og vegen framover. I dag inviterte vi difor bystyret, levekårsutvalet og eldrerådet til fagdag. 

Vi hadde i tillegg til kommunalsjef Norunn Stavø og kommunelege Jan Helge Dale , hadde vi også fått inn Hege Gabrielsen frå PwC. Ho har snakka om ressursbruk i pleie og omsorgssektoren og betydninga av organisering , leiing og kultur.

Ho har vore med å lage ein rapport frå KS sitt storbyforskningsprogram , der ein har sett på om det er nokon klar samanheng mellom ressursbruk og kvalitet i tenestene innan helse og omsorg.

Det som er så utrulig spennande med dette er at dei funnene som er gjort , viser  faktorar som alle kommunar har muligheit til å gjere noko med, uavhengig av rammebetingelsar.

Skulle du får lyst til å lese denne rapporten, så finn du den her:
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/omsorgstjenester/ny-rapport-om-pleie-og-omsorg/

Dagen har vore prega av gode og konstruktive diskusjonar. Det lovar bra for arbeidet framover.


  


onsdag 27. januar 2016

Om skulekutt og økonomiske rammer...

På Firda kan ein lese ei sak med overskrift : "Skulekutta avlyst- inntil vidare"

Les saka her: http://www.firda.no/nyheiter/poltikk/fylkesutval/skulekutta-avlyst-inntil-vidare/s/5-15-166220

Hadde det no bare vært så vel!

Bakgrunnen for denne saka i Firda er at fylkesrådmannen i sitt arbeidsdokument til finansutvalet tilrår at vi legg utgreiinga om tilbodstruktur førebels på is. Saka er også noko unyansert av di det står at fylkesrådmannen altså foreslår at at skulestrukturutgreiinga skal leggast på is.

For ordens skyld: i fjor haust blei det politisk vedteke å legge vekk arbeidet med ein ny skulebruksplan. Altså ein strukturdebatt. Vi gjekk då vidare med at det kun var innsparingspotensiale på tilbodsstrukturen ( altså tilbodet på dei vidaregåande skulane) som skulle utgreiast. Og det er denne utgreiinga fylkesrådmannen no føresler å legge på is. Det er altså ei utgreiing som er kutta, ikkje sjølve kutta på sektoren.

For opplæringssektoren står fortsatt dei samla kutta dei kommande åra på godt over 80 millionar kroner.  I år har vi ei samla ramme på 860 mill, innan 2019 skal vi ned til ei ramme på ca 774 millionar kroner.

Nokre innsparingsvedtak er alt gjort gjennom vedtaket i skulebruksplanen, vi har sett på arbeidslivskontakten, organiserigna av OT, lærarressurs på open skule og det er gjort kutt i rammene til dei vidaregåande skulane for å nemne noko.

Men det gjenstår også urealiserte innsparingskrav på ca 4, 5 millionar kr i 2018 og ytterlegare 29,5 millionar kr i 2019. Dette er forutsatt at vi kjem i mål med dei innsparingane som alt er vedtekne.

Det seier seg sjølv at dette ikkje er enkelt. For å komme i mål med dette må alle steinar snuast. Det gjenstår mange områder innan opplæringssektoren som vi er i ferd med å sjå på for å finne innsparingar.

Hovudutval for opplæring har også i denne prosessen freda miljøkoordinatorstillingane ,til trass for at dette ikkje er ei lovpålagt oppgåve. Dette har vi gjort fordi det har kome innspel frå både UPU og alle elevrådsleiarane at dette er eit viktig tiltak både med tanke på trivsel, oppfølging av enkelt elevar og sårbare grupper i skulen.

Finanutvalet gjekk i dag inn for å støtte tilrådinga til fylkesrådmannen om å kutte utgreiinga av tilbodsstruktur, inntil vidare. Men skulekutta er dessverre ikkje avlyst.


lørdag 23. januar 2016

På tur til Fjaler

I går var eg ute på reise igjen. Noko av det kjekkaste med å være politikar er å få reise rundt om i det vakre fylket vårt og få prate med folk som bur her.

Fjaler Ap hadde årsmøte i går og hadde invitert meg som gjest. Sidan eg først skulle ut på tur spurte dei om eg ville komme litt tidlegare på dagen slik at dei kunne få vise meg litt rundt.

Vi var først innom Dale Vidaregåande Skule. Der fekk eg prate med leiinga på skulen og eg blei vist rundt på skulen. Vi var også innom påbyggklassen, dei var godt fornøyd med tilbodet på skulen. Eg blei også vist ein film dei har laga på skulen for å rekruttere til påbyggklassen. Eg syns det er så god at eg må legge ut ein link: https://vimeo.com/85285178

Dale VGS fekk også inneværande skuleår eit nytt vg2 tilbod innan maritim produksjonsteknikk. Vi var også innom der og såg litt på kva elevane der holdt på med.


Vi var også innom UWC.  UWC i Dale åpna i 1995 i samarbeid med Røde Kors. Det er ein skule med ca 180 elevar frå rundt om i heile verda. Ca 10 av dei er norske. UWC er den einaste globale utdanningsbevegelsen som bringer saman ungdom frå hele verda på vidaregåande skule uavhengig av familiens betalingsevne. Det er heilt fantastisk å gå gjennom område å sjå kor mykje liv det var der. Vi fekk omvisning av ei av elevane der, som var frå Tibet. Elevane bur i ulike hus, 5 og 5 på rommet.Her eit bilde av ein liten tur opp i skogen der nokon av elevane og lærarane dreiv med isklatring. Eg hadde jo sjølvsagt prøvd eg også , om eg berre hadde hatt skikkelige kle på meg;)

Vi fekk også ete middag i kantina der og der traff vi også ein av IB- elevane våre.
Det sto altså ikkje på gjestfriheten i Fjaler.

På årsmøtet snakka eg om opplæring. Vi fekk til ein god debatt etterpå og alt i alt kan ein sei det var ein kjekk og innhaldrik dag!

mandag 18. januar 2016

Identitet i bevegelse

Fredag var eg på seminar i Florø. Seminaret handla om møtet mellom innvandrarar og lokalsamfunn. Korleis møter eit lokalsamfunn dei som kjem og korleis blir ein påvekra av dette møtet? Korleis blir ein  "vi" og "dei?".

Dette er rett og slett eit av dei mest interessante seminara eg har vore på. Og det fekk meg virkelig til å tenke gjennom ulike ting som møter oss i vår kvardag og korleis vi kan sjå dei ressursane som blir tilbydd vårt samfunn gjennom at andre kjem og vil bu og leve her ilag med oss.


Bildet viser åpninga av seminaret, der fleire av våre lærarar på kulturskulen underholdt. 3 av dei som tilflyttarar til kommunen vår.

Bakgrunn for seminaret er kunst/designprosjektet "Identitet i bevegelse" ("Replanted identity").  Våren og hausten 2014 vart det gjennomført eit kunst/ designprosjekt i Florø og i verfts/hamnebyen Saint Nazaire i Frankrike. I prosessen med å skape kunst- og designprodukt deltok m.a. florøværingar med opphav frå Aust-Europa i forarbeidet og i bedrifter som kunstnarane oppsøkte og jobba på, t.d. Westcon og Norblikk. I prosjektet deltok 6 kunstnarar i Florø som jobba fram verk til utstillinga. Dette har fått interessante kunstnarlege uttrykk ut frå prosessar med samspel mellom kunstnarane og innvandrarar i bedriftene og lokalsamfunnet.

Har du enda ikkje vore å sette på utstillinga så er det enda mulig! Utstillinga står på Samfunnshuset fram til torsdag trur eg?!


Bildet viser Vera & Kyte som fortel om kunsteverket Subsea Coffee.


Flora Kommune er eit samfunn der ca 10 prosent av befolkninga er innvandrarar, det fins også mange som har flytta hit for å arbeide og kvar på sin måte har dei noko å tilby oss. Ikkje bare omvendt.

Språk er sjølvsagt viktig for å ha god integrering, men det fins også kulturforskjellar. I løpet av dagen fekk vi høyre historia til fleire som på ulike måtar har havna her i byen vår. Nokre kom som flyktningar og nokon kom for å arbeide. Ei felles oppfatning var at dei har fått ein god velkomst, men at vi florøværingar kan være litt reservert og lukka.  Dei var også tydelege på at integreringa i eit lokalsamfunn er eit 2- vegs ansvar. Det er gjerne lett å gje eit smil og sei hei til nokon. Men det er kansje steg nr 2, det å faktisk bli kjent som krever litt meir av oss. Vi må nok ut av komfortsona og by litt meir på oss sjølve.

Det blei snakka mykje om kva som er identiteten vår. Kva er identisk, kva har vi felles. Dei fleste av oss ønskjer oss det same! Vi ønskjer oss ein jobb, familie, lykke og sa vidare. Det handlar om å dele,  tilpasse og høyre til.  Om ein tenker slik så er det kansje også lettare å være meir open for andre.

Hadia Tajik sa ein gang at vi mennesker har føtter og ikkje røtter i ein video ho laga.   Eg syns eigentlig dette var noko som var ein merkelig ting å sei... Tidlegare ga dette ikkje noko meining for meg, men no blei det plutselig heilt klart for meg! Vi mennesker klarar å tilpasse oss. Vi formar vår identitet, ikkje berre etter kor vi er, men også korleis vi utviklar oss på reisa vår. Uansett kva vi har med oss som bagasje er vi alle mennesker og må ha respekt for kvarandre.
Spørsmålet er :
Korleis kan vi bygge videre på det vi lærar oss og arbeide ilag?
 
 

 

onsdag 13. januar 2016

VIGO IKS

Politikarlivet er ihvertfall ikkje kjedeleg. Knapt ein dag er lik.  Dagens program starta lenge før fuglane sto opp.  I dag tok eg 6.20 flyet til Oslo for å delta på representantskapsmøte i VIGO IKS, og i skrivande stund sit eg på flyplassen og ventar på 18- flyet heim.

VIGO IKS er altså fylkeskommunane sitt selskap som ivaretar fylkeskommunane sine IT system innan vidaregåande opplæring. Dette er eit viktig samarbeid for å koordinere arbeidet.

Representantskapet består av 1 person frå kvart fylke og som leiar i hovudutval for opplæring er eg Sogn og Fjordane sin representant.  Representantskapet er ei god blanding av politiske og administrativt valgte representantar.

Eg hadde høyrt om VIGO før, men lite visste eg om kor omfattande arbeid som er sett i gang med å innføre nytt skuleadministrativt system for alle fylkene. Pr no har dei fleste fylka system som innan kort tid går ut på dato. Det er difor sett i gang eit av dei kansje mest komplekse IT-prosjekta nokonsinne, Visma Flyt.

Læringskurva har med andre ord vore særs bratt, i dag også.

Programmet for dagen handla for det meste om å få informasjon om oppgåveporteføljen til VIGO IKS, og få ei innføring i kva vi har ansvar for.

Det blir ihvertfall spennande å føljge dette arbeidet vidare.
Også kjekt at min kollega i Rogaland , Simon Næsse , blei valgt som leiar i representantskapet.

http://www.vigoiks.no/om-vigo-iks/representantskapet-vigo-iks


mandag 4. januar 2016

Nytt år, nye moglegheiter og nye verv!

Eit par dagar inne i det nye året er det på tide å koste støv av bloggen min. Som de ser på det siste innlegget før denne bloggposten , har eg ikkje blogga sidan juni 2015. Eit av mine nyttårsforsett er å blogge meir. Mykje meir! 

Det siste halve året har vore ekstremt travelt og innhaldsrikt. Vi har vore gjennom ein lang lokal valkamp, som har teke mykje tid og krefter. Eg var jo både kandidat til kommunevalet og til fylkestingsvalet, samtidig tok eg også på meg oppgåva med å være valkampleiar i Flora Ap. Aldri eit kjedeleg augeblikk med andre ord.

Etter valet og i konstitueringa har eg også fått 2 veldig  spennande, men også  krevjande leiarverv:

Hovudutval for opplæring i Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Eg har no teke til i min 3. periode på fylkestinget. I begge dei første periodane mine i fylkestinget har eg jobba med opplæring i hovudutval for opplæring, det skal eg også denne perioden. Men no skal eg også være leiar i utvalet som har ansvar for vidaregåande opplæring ,fagopplæring, vaksenopplæring og kompetanseutvikling. Vi har også ansvar for spørsmål som gjeld kompetanseheving og kompetanseformidling i fylket.

Dette er eit av dei største ansvarsområda til fylkeskommunen. Bra er det at eg har med meg mange dyktige politikarar i utvalet som er gler meg til å samarbeide med desse 4 åra:)

Sjekk denne flotte gjengen!
http://www.sfj.no/hovudutval-for-opplaering.350133.nn.html

Levekårsutvalet i Flora Kommune
Det førre bystyret i Flora kommune vedtok å slå saman kultur og oppvekstutvalet, og helse og sosialutvalet til eit nytt Levekårsutval. Dette er eit stort utval som no har ansvaret for heile livsløpet i kommunen vår. Eg har eit kort periode bak meg i det gamle helse og sosialutvalet, men sidan det er oppvekst eg har arbeida mest med politisk så seier det seg sjølv at det vert ganske så bratt læringskurve. Det nye Levekårsutvalet er eit stort utval på 11 medlemmar. I tillegg møter det 2 frå UB, 1 frå eldrerådet og 1 frå kommunalt råd for funksjonshemma , som alle møter med talerett.

Eg skal ærleg innrømme at eg ikkje har vore av dei mest positive til denne samanslåinga, og eg har tenkt mykje på korleis vi skal få 2 utval med ulike arbeidsområder til å fungere godt som eitt utval. No når vi har fått arbeida litt med dette , så ser det ut som at dette skal gå veldig bra. Med eitt nytt levekårsutval kan ein betre sjå på utviklinga i Flora-samfunnet og skape meir forståing på tvers av dei ulike sektorane i kommunen.

Det ligg altså til rette for travle dagar og mykje spennande framover, akkurat slik som eg likar det!:)

Eg er både stolt av og glad for desse verva,  men også audmjuk fordi eg veit at eg i desse verva har ansvar for mange områder som betyr mykje for folk i kommunen min og i fylket.

Velkommen 2016 , eg gledar meg til å verte betre kjend med deg!

tirsdag 16. juni 2015

Med fokus på vidaregåande opplæring og menneskeleg kapital. Klart vi kan!


 
 
Fylkesordførar!

Takk for ei god tale.  Du setter fokus på mange viktige saker for fylket vårt med en god balanse.

Vi står foran ein valkamp,  der dei ulike partia kjem til å være ueinige om vegen vidare og kva løysingar som er best for vårt fylke. Nokon meir ueinig enn andre. Og sånn skal det sjølvsagt være i eit demokratisk samfunn.

Men eg trur det er viktig som du ytra du ønske om, fylkesordførar,  at vi så langt som mogeleg bør vi ha ei felles oppfatning om ein del av dei utfordringane sentrale myndigheiter legg på oss og ei  felles plattform om situasjonen i dag.

 

Det er viktig vi snakkar opp oss sjølve, men vi skal og kunne sei frå når vi er ueinig med det som skjer.

 

Vi har fått ei tung bør av den sittande regjeringa. Vi er i startgropa med å tilpasse oss det nye inntektssystemet. Det vi gjer no framover får konsekvensar for folk sin kvardag.

 

Eg ønskjer og at vi kan vere enig om ikkje å slåst for mykje innbyrdes.

 

Men når vi står foran så store kutt vi gjer, så er det lett å begynne å slåss innbyrdes. Alle vil kjempe for sine eigne tilbod, naturleg nok.  Det er folk sin kvardag det er snakk om. Og vi har ein tøff jobb foran oss.

 

Vi får igjen ein kamp om vidaregående skular.

 

Sentraliseringstrenden gjer seg dessverre utslag også i vårt fylke. Men eg vil sei at  Ap vil strekke seg veldig langt for å ikkje legge ned fleire skular!

 

Firda hadde for ei tid tilbake ei positiv avis, men namn klart vi kan!  I den avisa var det en kronikk av Arve Sandal der han ber oss om å slå ring om juvelen vår. Og juvelen vår er :Nemlig dei vidaregåande skulane våre. Han beskriver skulane våre som hoppkanten, der dei unge skal treffe satsen, finne flyten og legge grunnlaget for eit skikkelig nedslag som inngang til vaksenlivet.

 

I slutten på kronikken skriv han og noko som er verdt å merke seg:

Vegar, bruer og tunnellar har liten verdi om ikkje humankapitalen er sikra.

 

Vi har som fylkesordføraren var inne på gode skuleresultat. Vi ligg i landstoppen når det gjeld gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Vidaregåande opplæring for ungdom og vaksne er det største tenesteområdet til fylkeskommunen. Vi har også ansvaret for at lærlingar og lærekandidatar får vidaregåande opplæring i bedrift.

 

I Sogn og Fjordane vel ca 50 prosent av elevane yrkesfag, det er bra. Men tala viser at vi likevel er eit av fylka som har færrast søkjarar til læreplass. Årsakene kan være mange,  mange vel påbygg, mange vel å hoppe av og nokon tek omval.

 

Som regel er mindreforbruk av pengar positivt! Men når vi no ser at det er eit mindreforbruk på 7,5 mill på tilskot til lærebedrifter i 2014, så kan ikkje det kallast særleg positivt. Trass i aktivt arbeid for å styrke fagopplæring og auke gjennomføring er det mangel på læreplassar innan fleire fagområder. Når det er nedgang i næringslivet er det også vanskeligare å få ut lærlingar.

 

Sjølv om vi ser ei positiv utvikling er dette likevel eit område vi må følgje tett framover.

 

For Ap har er det viktig å heve statusen til yrkesfag og å motivere unge til å velje yrkesfag. Ungdom sine val er viktig for utviklinga av Sogn og Fjordane. Det er difor veldig viktig at ungdom er kjent med dei muligheitane vi har innanfor utdanning ,arbeidsliv og næringsliv.

 

Å få elevane sine ønsker til å matche næringslivet sine behov kan være krevande, og  næringslivet må løfte ilag med fylkeskommunen.

 

Men eg er ikkje i tvil om at vi kan få det til.  Vi må halde fokus på kvalitet i opplæringa vår og menneskelig kapital.

 

Klart vi kan i Sogn og Fjordane!