tirsdag 16. juni 2015

Med fokus på vidaregåande opplæring og menneskeleg kapital. Klart vi kan!


 
 
Fylkesordførar!

Takk for ei god tale.  Du setter fokus på mange viktige saker for fylket vårt med en god balanse.

Vi står foran ein valkamp,  der dei ulike partia kjem til å være ueinige om vegen vidare og kva løysingar som er best for vårt fylke. Nokon meir ueinig enn andre. Og sånn skal det sjølvsagt være i eit demokratisk samfunn.

Men eg trur det er viktig som du ytra du ønske om, fylkesordførar,  at vi så langt som mogeleg bør vi ha ei felles oppfatning om ein del av dei utfordringane sentrale myndigheiter legg på oss og ei  felles plattform om situasjonen i dag.

 

Det er viktig vi snakkar opp oss sjølve, men vi skal og kunne sei frå når vi er ueinig med det som skjer.

 

Vi har fått ei tung bør av den sittande regjeringa. Vi er i startgropa med å tilpasse oss det nye inntektssystemet. Det vi gjer no framover får konsekvensar for folk sin kvardag.

 

Eg ønskjer og at vi kan vere enig om ikkje å slåst for mykje innbyrdes.

 

Men når vi står foran så store kutt vi gjer, så er det lett å begynne å slåss innbyrdes. Alle vil kjempe for sine eigne tilbod, naturleg nok.  Det er folk sin kvardag det er snakk om. Og vi har ein tøff jobb foran oss.

 

Vi får igjen ein kamp om vidaregående skular.

 

Sentraliseringstrenden gjer seg dessverre utslag også i vårt fylke. Men eg vil sei at  Ap vil strekke seg veldig langt for å ikkje legge ned fleire skular!

 

Firda hadde for ei tid tilbake ei positiv avis, men namn klart vi kan!  I den avisa var det en kronikk av Arve Sandal der han ber oss om å slå ring om juvelen vår. Og juvelen vår er :Nemlig dei vidaregåande skulane våre. Han beskriver skulane våre som hoppkanten, der dei unge skal treffe satsen, finne flyten og legge grunnlaget for eit skikkelig nedslag som inngang til vaksenlivet.

 

I slutten på kronikken skriv han og noko som er verdt å merke seg:

Vegar, bruer og tunnellar har liten verdi om ikkje humankapitalen er sikra.

 

Vi har som fylkesordføraren var inne på gode skuleresultat. Vi ligg i landstoppen når det gjeld gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Vidaregåande opplæring for ungdom og vaksne er det største tenesteområdet til fylkeskommunen. Vi har også ansvaret for at lærlingar og lærekandidatar får vidaregåande opplæring i bedrift.

 

I Sogn og Fjordane vel ca 50 prosent av elevane yrkesfag, det er bra. Men tala viser at vi likevel er eit av fylka som har færrast søkjarar til læreplass. Årsakene kan være mange,  mange vel påbygg, mange vel å hoppe av og nokon tek omval.

 

Som regel er mindreforbruk av pengar positivt! Men når vi no ser at det er eit mindreforbruk på 7,5 mill på tilskot til lærebedrifter i 2014, så kan ikkje det kallast særleg positivt. Trass i aktivt arbeid for å styrke fagopplæring og auke gjennomføring er det mangel på læreplassar innan fleire fagområder. Når det er nedgang i næringslivet er det også vanskeligare å få ut lærlingar.

 

Sjølv om vi ser ei positiv utvikling er dette likevel eit område vi må følgje tett framover.

 

For Ap har er det viktig å heve statusen til yrkesfag og å motivere unge til å velje yrkesfag. Ungdom sine val er viktig for utviklinga av Sogn og Fjordane. Det er difor veldig viktig at ungdom er kjent med dei muligheitane vi har innanfor utdanning ,arbeidsliv og næringsliv.

 

Å få elevane sine ønsker til å matche næringslivet sine behov kan være krevande, og  næringslivet må løfte ilag med fylkeskommunen.

 

Men eg er ikkje i tvil om at vi kan få det til.  Vi må halde fokus på kvalitet i opplæringa vår og menneskelig kapital.

 

Klart vi kan i Sogn og Fjordane!

 

fredag 12. juni 2015

Om FRP og busetting av flyktningar.


Nasjonalt har eit bredt fleirtal samla seg om å ta i mot 8 000 syriske flyktninger, i tillegg til at vi auker den humanitære innsatsen i nærområda. Dette fordi den syriske flyktningkrisen er ekstrem, den verste siden 2. verdskrig, og fordi humanitær hjelp i nærområda ikkje er nok aleine.  Vi må gjere begge deler. Kapasiteten i nabolanda Jordan, Libanon og Tyrkia er sprengt og mange av flyktningane er i fare der dei er no og treng et tryggare land  å komme til.

Det mest bruke argumentet mot å ta imot syriske flyktingar kjem frå Frp. Ja vi skal hjelpe men det er mykje meir effektiv å hjelpe dei  i nærområda. Det er for dyrt å ta imot flyktningar i Norge. For meg lyder dette veldig hult. Frp kunne likegodt sagt: dei skal ihvertfall ikkje komme hit!  

Tysdag denne veka debatterte bystyret i Flora Kommune kor mange flyktningar vi skal busette i Flora kommune i 2015 og i 2016. Fleirtalet gjekk inn for at Flora kommune skal ta imot 56 flyktingar i 2015 og 46 i 2016. Frp sine 2 representantar stemte imot. Ap ønska å auke talet med 10 fleire, dette blei nedtemt med 17 mot 14 stemmer. Vi er likevel glade for at fleirtalet i kommunen ville ta eit ekstra samfunnsansvar og busette fleire.

I kjent stil ser vi no korleis Frp og deira tillitsvalde og folkevalde harselerar med dette.

Frp sin gruppeleiar har i eit innlegg på facebook kalt dette for misforstått snillisme og påstår at dette går ut over andre vanskelegstilte i kommunen.

Dette vert sterkt tilbakevist av KF Innvandrersenteret.


Ein av dei folkevalde i Flora Kommune delte til og med dette bildet på facebook.
 
 

 

 

Nei Frp, dette er ikkje misforstått snillisme, det handlar om å ta samfunnsansvar!

 

Eg er heilt einig med Fritjov Urdal som seier: Både landet, kommunane og vi som folk har eit ansvar for å vere medmenneske. Det er folk som rømmer fordi dei er livstruga, seier Fridtjov Urdal.

Eg er glad for å tilhøyre eit raust parti  og eit fleirtal i norsk politikk , som er med på å ta samfunnsansvar.

tirsdag 17. mars 2015

Årsmøte = vitaminbombe!

Det er vel ingen tvil om at det politiske engasjementet går i bølgedalar. Det politiske livet er ikkje berre rosenraudt!  Det ligg mykje hardt arbeid bak: timar med sakspapirlesing, timar i telefonen, timar på møte  osv.

Få ting gjev meir tilbake om ein vinn ei sak eller får gjennomslag for ei sak ein har jobba lenge med. Men for kvar sak ein vinn, ligg det gjerne fleire saker der ein ikkje når heilt til topps bak.

I perioder med tunge og vanskelege saker, er det kansje vanskeleg å finne tilbake det engasjementet ein hadde når ein starta med politikk.

Eg vart med i AUF som 14- åring. Sidan har eg med unntak av ein liten periode vore medlem, og aktiv. Eg blei med fordi eg skulle redde verden. Ein stor ambisjon, men eg meinte faktisk det var mogleg. At eg kunne utgjer ein forskjell. Eg trur fortsatt at eg kan utgjer ein forskjell, men eg veit no at ein må være mange på lag for å kunne redde verden.

Og det er vi heldigvis i Arbeiderpartiet. Partiet i mitt <3 p="">
I helga har det vore årsmøte. Og etter ein periode der eg har kjent på at eg har måtte jobba med engasjementet mitt, har det vore ei rein vitaminbombe.

Å få lov å være i lag med så mange flotte folk og diskutere politikk ei helg. Den største vitamininnsprøytinga var det nok Helga Pedersen som sto for.  For eit innlegg! Den dama er berre rå.

Ei av dei viktigaste sakene som Flora Ap har arbeida med i det siste og fram mot årsmøtet er politireforma. Flora Ap ved Ola Teigen og Luster Ap ved Arne Johannesen har ilag arbeida med ei uttale som blei samrøystes vedteke.

Heile uttalen kan du lese her på Flora Ap si heimeside:
http://flora.arbeiderparti.no/nyheter/14039394
 

tirsdag 2. desember 2014

Alt henger sammen med alt!

I bystyret i dag var ei av sakene tilstandsrapport for grunnskulen i Flora Kommune.


Som KUOP medlem så meiner eg sjølvsagt at behandlinga av tilstandsrapporten er den viktigaste skulesaka vi har til behandling kvart år.

Det er fastsatt i opplæringslova at skuleeigarar , altså vi i denne salen, pliktar å utarbeide og drøfte ein årleg rapport om tilstanden i den opplæringa vi tilbyr våre elevar.  

Det har vore jobba mykje med tilstandsrapporten og utforminga av den dei siste åra. Rapporten har dei siste åra utvikla seg veldig, og Ap er veldig fornøyd med den jobben administrasjonen har gjort for å legge til rette for at vi skal få best mulig informasjon om tilstanden i skulane. Vi oppleve også at den siste fagdagen var veldig bra!  

Som det kjem fram i saka visar tilstandsrapporten for 2013 nokre felles utfordringar for oppvekstsektoren knytta til tilpassa opplæring og spesialundervisning, faglege utfordringar for elevane og arbeidsro , og betre ferdigheiter i lesing og rekning for dei svakaste elevane.

Det er vår jobb som skuleeigarar og politikarar å følge opp sektoren på ein god måte,  og å ha et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa.

I tillegg til tilstandsrapporten er eit anna av våre verktøy oppvekstplanen  som vi vedtok i desember 2011.   Eit dokument eg til no har gått ut frå at det er stor tverrpolitisk einighet om.  Grunnen til min tvil no er budsjettet som posisjonspartia har lagt fram.

Eg har også lyst til å minne bystyret om vedtaket vi gjorde i fjor når vi behandla denne saka.! Då  vedtok vi at bystyret støtta opp om skulane sitt arbeid for auka læringsutbytte og godt læringsmiljø,  og vi vedtok at vi vil utvikle skuleeigarrolla gjennom å følgje opp oppvekstplanen!  Eg er heilt enig i at vi må vurdere mål for sektoren, dette har Ap teke opp i debatten fleire ganger. Og her er det viktig å knytte oss opp til oppvekstplanen.

Heilt bak i tilstandsrapporten er det også ein oversikt over status på tiltak frå oppvekstplanen.  Noko har vi komt  i gang med og noko gjenstår, spesielt dei store løfta!  Ap har og ei bekymring for  dei mange tiltaka i oppvekstplanen som skal finansierast innanfor ramma. Vi kan ikkje sjå at dette skal være mogleg når vi ser kas konsekvensar  skulane og barnehagane melder inn som følgje av budsjettet  som posisjonsparti har lagt fram.

Ap kjem til å slutte seg til dette vedtaket.  Men vil samtidig være krystallklare på at vi kjem til å gjere det vi kan for at vi får eit betre budsjett for denne sektoren slik at vi er i stand til å følgje opp dei felles utfordringane som kjem fram av tilstandsrapporten!

Hovudutvalet med uttale om skulehelsetenesta!

I førre veke var det møte i Hovudutval for opplæring. Til saka om refererte skriv og meldingar låg det eit notat om skulehelsetenesta i vidaregåande opplæring. For dei av dykk som har følgt med på bloggen, så er dette ei sak eg er veldig oppteken av.

Vi i utvalet har bede fylkesdirektøren rapportere på tilbodet ved dei ulike skulane kvart år. Det som har vore spesielt dei to siste åra er at det har kome ekstra midlar gjennom statsbudsjettet til å styrke helsestasjons- og skulehelsetenesta.

I møtet fremma eg på vegne av Ap eit forslag til uttale som blei samrøystes vedteke:


Skulehelsetenesta i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane

Hovudutval for opplæring er oppteken av at elevane som går i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane skal ha eit godt skulehelsetilbod.

HO viser til Helsedirektoratet sine normtal som er ei minimumsnorm for elevar i vidaregåande skule som er 100 prosent stilling pr 800 elevar.

Det har gjennom dei 2 siste statsbudsjetta vore bevilga meir pengar til helsestasjons- og skulehelseteneste gjennom statsbudsjettet gjennom dei frie midlane. I tillegg har det vore lyst ut midlar å søke på til styrking av skulehelsetenesta på vidaregåande skular gjennom Helsedirektoratet.

HO vil på det sterkaste oppfordre kommunane til å nytte seg av slike utlyste midlar, samt midlar som kjem gjennom statsbudsjettet. Det er viktig at desse midlane vert brukt slik dei er meint brukt, til styrking av helsetasjons- og skulehelsetenesta, som kjem barn og unge til gode.  Helsestasjons-  og skulehelsetenesta møter alle og den er ein viktig del av det førebyggande arbeidet.

Livskvaliteten til ungdom i fylket er fortsatt best i landet, men  vi nærmar oss landsgjennomsnittet på fleire områder. Funn frå ungdomsundersøkinga 2013 viser blant anna  ein del områder ein bør ha spesielt fokus på framover.

Resultata frå undersøkinga skal kommunar og fylkeskommunen nytte i arbeide med utjamning av sosiale helseskilnader, med dei verkemiddel vi har, og arbeide for best mogleg livskvalitet for den einskilde. 

 

HO meinar at helsestasjons- og skulehelsetenesta er eit godt verkemiddel.

tirsdag 25. november 2014

Vedtatt program, mot valsiger!

Tidlegare i år på årsmøtet til Flora Ap blei eg valt til å leia programarbeidet til Flora Ap. Dette er eit tillitsverv eg tok på meg med skrekkblanda fryd. Og ikkje noko ein skal ta lett på. Med meg i nemda fekk eg Ola Teigen, Brynjar Svardal og Jan Roger Grytten frå AUF.

Vi har i programabeidet vårt teke sikte på å ha den breiaste og mest inkluderande prosessen nokon gang. Vi har i gjennomsnitt hatt eit møte kvar månad for å diskutere ulike saker, vi har hatt møter med ulike lag og organisasjoner og vi har hatt stand og gjenomført kampanjen " Kva er viktig for deg"?  for å få innspel frå innbyggjarane våre.

Vi har også vore svært ambisiøse og kalt heile programprosessen vår for valsiger2015, for det skal ikkje være nokon tvil om at det er nettopp det som er planen vår.

Arbeidet med nytt program har vore viktig og krevande. Det vert ofte sagt at politikk er å prioritere, og det har vore viktig for oss i programarbeidet også. Å finne dei sakene som er viktigast for Flora Ap i neste periode. Dei gode sakene som betyr noko for dei som bur i kommunen vår.

Dette utfordra vi også medlemmane våre på i eit eige arbeidsmøte.

Programmet vårt blei vedteke på medlemsmøte 13 november, med godt oppmøte og engasjerte medlemmar.

Eg gledar meg til å legge ut heile programmet og dei gode sakene våre. Og eg gledar meg til valkamp!
onsdag 24. september 2014

Krevande budsjettarbeid

Frå søndag til tysdag denne veka har eg vore på Leikanger , og dagane har vore fylt med politikk. Noko vi har brukt mykje tid på i fylkestingsgruppa til Ap er sjølvsagt den krevande budsjettprosessen vi går inn i etter at nytt inntektssystem for fylkeskommunen er lagt fram av den blå-blå regjeringa.

For Sogn og Fjordane sin del vil det sei kutt på over 220 millionar innan 2019.
Dette er veldig mykje pengar!

For opplæringssektoren er det skissert at det skal kuttast 3 millionar kr i 2015, 5 millionar til i 2016, korleis desse kutta skal fordelast vedtok vi i Hovudutval for opplæring på tysdag. Men det gjenstår også utfordringar på 88 millionar, dette kjem i tillegg til dei kutta sektoren alt har vore gjennom i skulebruksplanen.

Dette kjem til å merkast. I Sogn og Fjordane har vi den beste vidaregåande opplæringa i landet, det er klart at desse kutta kan få konsekvensar for dei gode resultata vi har.

Neste møte i oktober skal vi ta stilling til kva vi ønsker å ha utgreid for å møte dei urealiserte innsparingane. Dette tyngar.

Eg syns det då er litt spesielt at blå-blå fylkespolitikarar meiner vi krisemaksimerer og overdimensjonenar konsekvensane dette får for fylket vårt.

Sjå nettsak frå Nrk Sogn og Fjordane her:
http://www.nrk.no/sognogfjordane/_-dei-raudgrone-krisemaksimerer-1.11948843