søndag 9. februar 2014

Arbeidstidsordninga for lærarar.

Ei sak som har fått mykje merksemd for tida er ny arbeidstidsordning for lærarar.

Dette har engasjert meg veldig, og eg likar ikkje måten KS fer fram på i denne saka. I vårt fylke hevdar fylkesleiar i KS at det er brei semje i kommunane om å endre arbeidstida til lærarane, dette sa også KS- representanten på KS sin strategikonferanse i førre veke.

Dette hevdar dei på bakgrunn av undersøkingar konsulentfirmaet Rambøl management har gjennomført på oppdrag av KS i 2009, 2011 og 2014. Avisa Firda har spurt 12 ulike kommunar i Sogn og Fjordane om dette er behandla politisk. Alle kommunane svarte nei.

Det får jo meg til å lure på kven det er som har svart på denne undersøkinga og som har øsnka denne endringa om den ikkje er politisk ?

Det er faktisk vi som er politikarar som er skuleeigarar.


Flora Ap vedtok på sitt årsmøte på torsdag denne uttalen:

Flora Arbeidarparti er uroa over at det vart brot mellom KS og Utdanningsforbundet i forhandlingane om ny arbeidstidordning for lærarar. Vi ynskjer at partane finn saman og vidarefører ei fungerande ordning.
Endringane som KS krev vil påverke korleis ein skal organisere og drifte skulane, det vil øydelegge opparbeidde faglege rettar og fjerne delar av den frie forhandlings- og drøftingsretten. Difor er dette i høgste grad ei politisk sak, ikkje berre ei sak mellom to partar i arbeidslivet.
Både grunnskulane og den vidaregåande skulen i fylket kan vise til svært gode resultat samanlikna med landet elles. Flinke og motiverte lærarar er ein viktig grunn til dette gode resultatet, saman med at det vert stilt nok ressursar til rådvelde for opplæringa til elevane.
Flora Arbeidarparti ynskjer ein skule som gjev lærarane profesjonell fridom. Lærarane er dei som ser behova til den einskilde eleven best, og gjennom lokal partseinighet kan ein innanfor dagens arbeidstidsavtale vidareutvikle arbeidstidsordningar som et tenleg for tilbodet i kommunen. Vi ynskjer oss lærarar som brukar tida si på å førebu og gjennomføre god undervisning innanfor fleksible rammer.

Uttalen vert også sendt til årsmøtet i Sogn og Fjordane Ap.

Denne uttalen er også vedteken av Førde AP og eg veit også andre partilag som har vedteke noko liknande.

Eg kjem til å arbeide hardt med denne saka fram til fylkesårsmøtet for å få gjennomslag for denne viktige saka.

Mitt råd til KS er : det er ingen skam å snu!

 

tirsdag 28. januar 2014

Reservasjonsrett for legar

Ei sak som det har vore mykje oppmerlsomheit rundt i det siste er regjeringa si høyring om reservasjon for legar.

Hadde tenkt å blogge om det, men ord vert overflødige når Jette Christensen skriv så godt om det- Eg delar berre innlegget!:)

http://www.manifesttidsskrift.no/hoyre-best-for-regjeringsmakt/

tirsdag 21. januar 2014

Fokus på trafikktrygging


Det har den siste tida vore ein debatt om trafikktrygging  i forbindelse med at Kinnvegen vert stengt og at Havrenesvegen har blitt forkjørsvei. I anleggsperioden vert all trafikk dirigert gjennom Havrenesvegen og ein har berekna ei auke i trafikken med 50 prosent og opptil 6000 bilar i døgnet. Havrenesvegen er også skulevei for mange born, og mange av desse borna bur i hus som har utkjørsle direkte inn på Havrenesvegen.  Mange av borna må også krysse vegen ein eller fleire gonger for å komme seg på skulen.
Sjølv om opprustinga av Kinnvegen absolutt er velkommen skal ein ikkje legge skjul på at det byr på utfordringar med auka trafikk langs Havrenesvegen.  Dette er det mange som er svært oppteken av. Det har vore fleire mediesaker på dette.

Som politikar og bebuar langs Havrenesvegen er dette også noko som opptek meg. Det opptek meg også som mor. Og eg har vore pådrivar for å få på plass ulike tiltak som kan trygge hensynet til dei mjuke trafikantane.
Bystyret vedtok i møte i April 2013 Revisjon av trafiktryggingsplan for Flora Kommune for åra 2013 til 2020. Når bystyret har vedteke i sin trafikktryggingsplan at vi vil ha fartsgrense 40 km/t på fylkesveg 545 langs Havrenesvegen frå sentrum og til krysset mot industrivegen/Gunhildvågen, og opphøgde gangfelt v/ungdomsskulen og ved Bunnpris på Havrenesvegen blir eg litt forundra over at desse tiltaka ikkje er på plass før eller i samanheng med at Kinnvegen vart stengt og at det no vert sett opp skilt med forkjørsveg.

Eg har no sendt spørsmål til ordførar for å høyre korleis det har vært jobba med dette og om ordførar vil syte for at dei nødvendige tiltaka kjem på plass. Dette svaret kjem i bystyremøtet den 28 januar.
I ei orientering til bystyret tysdag 21 januar om arbeidet i Kinnvegen kunne ikkje kommunen svare på om dei hadde sendt inn desse tiltaka frå trafikktrygingsplkanen  til Statens Vegvesen. Eg legg også merke til at ordførar i ein kommentar på facebook meinar eg rettar skyts mot feil person når eg vel å stille han spørsmål om dette i bystyret. Som øvste politiske leiar i kommunen har ordførar eit ansvar for å følgje opp politiske vedtak i bystyret.

Denne saka har også blitt eit diskusjonstema på ulike sosiale medier. Eg legg også merka til at fleire brukar argument som at: «når vi var små var det sånn og sånn, men det gjekk no bra likevel.» At det har gått bra hittil er muligens på tross av og ikkje til tross for, og er såleis eit dårleg argument for å være ikkje oppteken av trafikktrygging i denne saka.  Andre argument som at tungtransporten brukar lenger tid og at  utrykningskjøretøy får utfordringar er også noko ein må balansere i hensynet til at mjuke trafikantar må vege tyngst.
Sjølvsagt har vi foreldre eit stort ansvar med å utstyre ungane våre med godt vett og refleks. Men ungar er ungar. Dei skjønar ofte ikkje konsekvensen av handlingane sine.

I ei perfekt verd der alle ungar ser seg godt for før dei kryssar vegen, alle brukar refleks når det er mørkt og alle bilistar føl alle skilt og alle fartsgrenser hadde ein ikkje hatt behov for trafikktryggingstiltak. Men slik er det dessverre ikkje. Det fins både ungar som spring ut i vegen utan å sjå seg for og det fins bilistar som gjer blaffen i både fartsgrenser og skilting.
Nedsatt fartsgrense er eit godt trafikktryggingstiltak. Det er ein klar samanheng mellom fart , antall ulykker og kor alvorlege ulykkene er.  I 50 km/t er det 80% dødelighet, i 40 km/t 30%, i 30 km/t bare 10% dødelighet!!  Så lat oss ha fokus på dei mjuke trafikantane. Det er snakk om borna våre.

Innlegget er skrevet av meg som er AP-politikar, Havrenesing og mor.

mandag 25. november 2013

Saksordførerinnlegg om tilstandsrapporten!:)


I fylkestinget i oktober behandla fylkestinget tilstandsrapport og årsmelding for vidaregåande opplæring. Her kan du lese innlegget mitt:)

Stortinget har gitt fylkeskommunane som forvaltningsnivå ansvaret for den lokale organiseringa av vidaregåande opplæring, og det er fylkestinget i Sogn og Fjordane som innanfor gjeldande nasjonale bestemmelsar skal planleggje og gjennomføre god opplæring.

 

I 2003 blei ansvarsomfanget føydd til i opplæringslova, som blant anna gjeld krav om forsvarlige system for oppfølging og vurdering. Som ein del av oppfølgingsansvaret blei det vedteke at skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skuleeigar dvs. fylkestinget.

Skuleeigarrolla er eit begrep som dei seinare åra har fått auka fokus, og er eit begrep som i stigande grad har vore vektlagt i utdanningspolitiske styringsdokument som uttrykk for auka kommunalt og fylkeskommunalt ansvar for skulen. Også her i Sogn og Fjordane har det fått auka fokus gjennom utdanningsprogrammet  Den Gode Skuleeigar, der både politikarar og administrasjon frå fylkeskommunen og kommunane, har delteke.

På dette utdanningsprogrammet blei vi godt kjent med «Kom Nærmere», en FOU rapport frå  KS bestilte for å sikre meir kunnskap om utøvelse av politisk og administrativ leiing for kommune/fylkeskommunar og skuler

I samandraget på denne rapporten står det at : «Å lykkes som skuleeiger griper på mange områder inn i skjeringsfeltet mellom styring, leiing og profesjonsutvikling, og det er kanskje riktig å si at graden av et vellykka og «aktivt skuleeierskap» kan sjåast på som et speilbilete av elevenes læring».

Årsmeldinga og tilstandsrapport for 2012 gir en grundig gjennomgang av fjoråret sett opp mot vedteke målekart. Dei prioriterte områda har vore: gjennomføring i vidaregåande opplæring, karriererettleiing, vurdering og digital kompetanse, desse områda er også omtalt i årsmeldinga.

 

I «God- betre-best» har vi sett oss som mål for den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane at elevar og lærlingar skal ha det kvalitativt beste opplæringstilbodet i landet. 

 

Dette har vi klart på fleire områder, og vi skal være stolte over at vi har

 ei god vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane. Vi ligg over landsgjennomsnittet på mange områder til dømes når det gjeld fråfall, gjennomføring og karakterar. Dei fleste elevar har direkte overgang frå grunnskulen til vidaregåande , vi har god gjennomføring på 5 år, men har fortsatt nokon utfordringar med ordinær progresjon. Ambisjonsnivået om å ligge over landssnittet i karakterar er nådd til eksamen i 10 av15

programfag, og i 7 av14 fellesfag skuleåret 2011/2012, og ein har fått til betre samsvar mellom standpunktkarakter og eksamensresultat.

 

Tidlegare i dag behandla vi saka om forvaltningsrevisjon av fagopplæring, rekruttering til yrkesfag og tilbodet til lærlingar. Innhaldet i rapporten er allereie diskutert, men eg vil trekke fram positive tal frå årsmeldinga om at det i 2012 vart inngått 549 nye lærekontraktar og 55 nye opplæringskontraktar noke som er ein auke på  118 og 34 frå året før. Det er også 106 fleire løpande lærekontrakter enn året før, og 21 fleire løpande opplæringskontraktar  enn året før.

 

Noko anna som sjølvsag er veldig positivt er at elevane våre trivst godt på skulen!

 

Sjølv om vi er gode har vi også sett oss ei ambisiøs målsetjing om å bli betre! , og arbeidet med utvikling av kvalitet i skulen må heile tida ha fokus. Som årsmeldinga viser, er det også områder der ambisjonsnivået ikkje er nådd.  Men det er viktig å ha meg seg at sjølv om ambisjonsnivået ikkje er nådd, betyr ikkje det at vi nødvendigivs gjer det dårleg på desse områda. Det kan være at vi har sett oss mål som er vanskelege å måle, eller som er urealistiske.

 

Det er ingen tvil om at arbeidet med skulebruksplanen har hatt mykje fokus, og har prega arbeidet i sektoren i 2012.  Dette har nok også ført til at skulane vurderer verdien av samarbeid seg i mellom svært ulikt, og det er fleire som gir uttrykk for at samarbeidet i regionane har blitt dårlegare.  Det kan bli utfordrande å reetablere ein kultur for samarbeid mellom skulane, men dette vert det jobba godt med av fylkesdirektøren. Vi har også fokus på å følgje opp punkt 17 i vedtaket frå skulebruksplanen om at samarbeidet mellom skulane må styrkast og utviklast og det kjem eiga sak om dette.

 

 

Når det gjeld tilpassa opplæring har ein heller ikkje nådd ambisjonsnivået. Resultat frå elevundersøkinga viser at det er spesielt fagleg rettleiing det vert scora dårleg på. Men i same tabell på side 7 ser ein at dei same elevane meinar at den faglege utfordringa er god. Dette er resultat som dei 3 siste åra har vore ganske jamne, og som kansje ikkje er like lette å tolke.

 

Eg vil seie litt om måleindikatorane på gjennomføring i vidaregåande opplæring. Det er eit nasjonalt mål gjennom Ny Giv at 75 % av elevar og lærlingar som starta i Vg1 i 2010 skal gjennomføre innan 5

år. I 2011 hadde vi eit resultat på 76, 1 prosent på gjennomføring og var 1 av 2 fylker som nådde ambisjonsnivået.

 

Når det gjeld ambisjonsnivået på ordinær progresjon, altså 3 år,  er det ikkje nådd på nokon av overgangane. I målekartet vårt har vi som ambisjon å auke overgangane, altså frå vg1 til Vg2, frå vg2 til vg3 eller læreplass og fullføring av VG3,  med 2 prosent kvart år. Når ein allereie har gode resultat kan denne type mål være svært krevande og lite realistisk.  Her er det også viktig å sjå på kva ein samanliknar med, kva endring ein ønsker og korleis ein arbeidar.

 

Det er ingen tvil om at vi har eit omfattande målekart for opplæringssektoren. Gjennom budsjettarbeidet for 2014 er det lagt opp til å forenkle målekartet slik at det vert enklare og meir tenleg i høve styring og rapportering.  Dette meinar vi , er eit godt og viktig grep.

 

Eg ønskjer avslutningsvis å ta med eit nytt sitat frå Kom Nærmere som eg meinar er veldig beskrivande:   «Ny kunnskap om skuleeigarrolla skapast gjennom et konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrasjonen, skuleledere og lærara. Intensjona og meininga endra ikkje holdninga og arbeidsmåter. Gjennom praksis og felles kunnskapsbygging er det mulig å endre begge deler».

I gjeldande handlingsprogram  for mål og strategidokumentet er det eit mål at Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein aktiv og synleg skuleeigar, med eit breitt kunnskapsgrunnlag for styringa av vidaregåande opplæring. Behandlinga av årsmelding og tilstandsrapport er ein god måte å få fokus på dette viktige området.

Hovudutval for opplæring rår fylkestinget til å ta årsmeldinga og tilstandsrapporten til vitande.

Ingen grunn til å juble for tidleg!


Det har vore mykje engasjement, både i media og på facebook, etter at HSU vedtok at dei ikkje ville oppretthalde vaktberedskap og følgeteneste for gravide i kommunen vår. Mot rådmannen si tilråding og mot stemmene til V og Ap.
 
Sjå mediesaker her:
 
Fleirtalet i bystyret vedtok tysdag5 november  å sende eit sterkt signal om at dei ønskjer å oppretthalde vaktberedskapen og følgjetenesta for gravide.  Jacob Nødseth kom Ap i forkjøpet og fremma forslaget som fekk fleirtal. Ap hadde ingen problem med å støtte dette framlegget då det var eit godt framlegg i tråd med vårt synspunkt. Vi har heile tida meint at dette er eit tilbod som bør oppretthaldast seier Karianne Torvanger, bystyrerepresentant for AP. Vi meinar at dei 236 000 kronene dette kostar er ein liten pris å betale for tryggleiken til dei gravide i kommunen vår.

Ap`s Karianne Torvanger åtvarar likevel mot å juble for tidleg. Då fleirtalet i HSU gjorde sitt vedtak sytte dei også for at pengane ikkje vart lagt inn i rådmannen sitt budsjett. Såleis stemmer heller ikkje påstandane frå utvalsleiar Vågene om at helsestasjonen får behalde personalressursen tilsvarande ei 80 % stilling som kan brukast på andre tiltak som td heimebesøk til nyfødde.

Fleire av representantane i bystyret ytra frå talarstolen at dette vedtaket hadde liten hensikt, då det er sjølve budsjettvedtaket som er avgjerande for om tilbodet vert oppretthaldt eller ikkje. Sjølv om det var viktig for Ap å kome med dette signalet ,så står den avgjerande kampen i desember i budsjettmøtet til bystyret. Då gjeld det å finne dekning for desse pengane i kampen mot mange andre gode tiltak. Det kan sitte langt inne skal ein tolke signala frå posisjonen i Flora Kommune, H og V seier Torvanger.

Sjølv om fleirtalet i Venstre støtta framlegget frå Nødseth, ville ikkje H stemme for. Desse 2 partia har inngått forpliktande budsjettsamarbeid og det kan være avgjerande kva parti som vinn fram i denne saka. 

AP lover imidlertid kamp i bystyret for å finne desse pengane så tilbodet kan oppretthaldast. Ap kjem til å legge dette inn i sitt alternative budsjett og vonar at ordførar legg opp avstemminga slik at dei som er for dette tiltaket får høve til å stemme for, eller alternativt stemme for Ap sitt alternative budsjett.

  For AP har det ikkje vore tvil i denne saka. Sidan saka var oppe i HSU har vi meint dette er eit tilbod som bør fortsette. Men det er dessverre ingen grunn til å juble for tidleg tross sterke signal frå fleirtalet i bystyret. Pengane til dette tilbodet er ikkje lenger ein del av budsjettforslaget til rådmannen etter at HSU vedtok å ta vekk tilbodet. Så sjølv om fleirtalet vil behalde dette tilbodet må ein rydde plass til kostnadane og få fleirtal for eit samla budsjett.

 Ap er tydelege på at vi kjem til å rydde plass i vårt alternative budsjett. Og vi inviterar sjølvsagt andre i bystyret til å stemme for vårt budsjett.

fredag 6. september 2013

Kven vrenger på sanninga Bjørn Hollevik?


I dag på firdaposten.no går Høgre sin Bjørn nr 2 til åttak på Ap for det han meinar er eit usmakeleg valkampstunt. Det saka handlar om er løpesetlar Ap har delt ut i forbindelse med ein barnehageaksjon.

Bilde av løpeseddelen kan du sjå her:
 

 Fotoet er henta frå Firdaposten sine nettsider og er teke av Flora Høgre.
Eg kan for så vidt godt skjønne at H syns det er usmakeleg å bli konfrontert med skilnadane på Ap og H sin politikk på området. Opplysningane frå Ap sin løpeseddel  er henta frå H sitt alternative budsjett. Der har H foreslått å auke foreldreprisen med 150 til 200 kr pr mnd. Maksprisen står altså for fall i H sine budsjett.


Dette prøvar no Bjørn Hollevik å glatte over ved å sei at dei rike skal betale litt meir for barnehage og dei fattige litt mindre, og kallar det så ein sosial profil.
Hollevik meinar at Ap prøvar å vrengje på sanninga for å skape uvisse blant potensielle høgreveljarar. Men den uvissa klarar han heilt fint å skape sjølv Han kan ikkje sei noke om kven som skal betale meir eller mindre. Han kan heller ikkje sei kor inntektsgrensene  går. Han er også inne på at det er kommunane som har det økonomiske ansvaret for barnehagesatsane og at difor kan inntektsgrensene variere frå kommune til kommune. Same partiet vil også fjerne formueskatten og eigedomsskatten her lokalt som utgjer over 40 millionar kr årleg i inntekter for kommunen vår. 
Need i say more? 
Når H ikkje ein gang kan svare for dette regnestykket så har dei dessverre liten truverdighet. Når dei blir konfrontert med konsekvensane av eigen politikk, som dei til og med har fremma i sine eigne budsjett,  så kan eg kan godt skjønne at denne løpeseddelen kan opplevast som litt usmakeleg.

Regjeringa har levert på barnehagar, og oppnådd full barnehagedekning med nesten 63.000 nye barnehageplassar i perioden 2005 til 2012. Vi har innført en lovfesta rett til barnehageplass, holdt lovnaden om makspris, og likebehandlingen av ikkje-kommunale og kommunale barnehager er i rute!

Vi vil fortsette å bygge ut antall barnehageplassar i neste periode , så retten til barnehageplass for ettåringar gradvis vert utvida. For 2014 legg vi inn midlar til ca 2870 nye barnehageplassar. Gjennom ei opptrapping over tre år vil vi komme i mål med to opptak i året. På den måten kan kommunane trappe opp sin kapasitet gradvis uten at det går utover kvaliteten i tilbodet.

Fleire plassar krever fleire kvalifiserte ansatte. Regjeringa satser difor samtidig på å bygge opp kompetansen blant dei ansatte i barnehagene. Regjeringa auker difor bevilgningene til kompetansehevingstiltak med 40 mill. til totalt 160 millioner kroner i budsjettet for 2014.

Vi har vist at vi leverar og vi er klar for å levere meir.

torsdag 11. juli 2013

Rett skal være rett Rotevatn!

Igår blei det kjent gjennom media at NIBR (Norsk Institutt for by- og regionsforskning) viser  til at det er ein klar samanheng mellom kor høgt kommunane prioriterer skulehelsetenesta og kor mange barnevernssaker dei har.

Dette fekk altså Venstres Sveinung Rotevatn til å hive seg rundt og love 1000 nye helsesøstre, og ein opptrappinsplan til 125 mill over ein periode på 4 år. Rotevatn kritiserar også sittande regjering for å svikte på dette området.

På leiarplas i Fjordabladet idag vert Rotevatn applaudert for dette utspelet.

Men Rotevatn feil. Den raudgrøn regjeringa har alt starta opptrappinga på dette området. For 2013 har regjeringa bevilga 19,5 millionar kroner gjennom ei tilskotsordning til skulehelsetenesta og det er sett av 17 millionar kr til satsinga Psyking helse i skulen. Frå 1014 har regjeringa faktisk lagt 180 millionar kroner på bordet som ei oppfølging av Folkehelsemeldinga til å styrke helsestasjons-og skulehelsetenesta. Her burde både Rotevatn og redaktøren i Fjordabladet har gjort leksa si.

Ein anna ting det er verdt å ha med seg er at det er kommunane som er ansvarleg for skulehelsetenesta, og det er kommunane sitt ansvar å dimensjonere tilbodet. Da må også kommunane ha rammer som faktisk gjer dette mogleg. Det får dei med ei raudgrøn regjering. Her kan ein også vise til førre gang Venstre sat i regjering og kutta overføringane til kommunane.

Den raudgrøne regjeringa har ikkje svikta.  Så skal eg være einig med redaktøren og Rotevatn i at det er ei god sak. Men rett skal være rett. Også i valkamp.

For meg har vel skulehelsetenesta vore ei av dei sakene eg har arbeida mest med så lenge eg har vore aktiv politisk.

Helsestasjons- og skulehelsetenesta er svært viktige førebyggjande tenester for barn og unge i aldersgruppa 0–20 år fordi tenesta er gratis, og når ut til alle uavhengig av bakgrunn og familiesituasjon. Dette er ei lovpålagt oppgåve og ein viktig del av folkehelsearbeidet som kommunane har ansvar for og det er opp til den enkelte kommune å dimensjonere tilbodet tilstrekkeleg. Folkehelse handlar om å gje barn og unge ein god start i livet, fordi ein god barndom varar heile livet. Førebygging er langt billigare enn å reparere, og det er viktig for samfunnsutviklinga at barn og ungdom har god helse. I følge folkehelseinstituttet er det antatt at 15 – 20 prosent av dagens barn og unge i alderen 3 til 18 år, sliter på grunn av symptomer på psykiske lidingar. Dette talet er altfor høgt! Helsestasjonen og skuleheletenesta skal bli enda betre på å gi tidlig hjelp til ungdom og barn med psykiske lidelser.

AP meiner det er ei god investering å bruke pengar på barn og unge si helse. Som ei oppfølging av Folkehelsemeldinga foreslår regjeringa å styrkie helsestasjons- og skulehelsetenesta med 180 mill kr innanfor veksten av kommuneramma for 2014. Dette er eit stort skritt i riktig retning og det er ikkje ubetydeleg kven som sit med makta etter valet.

Dessutan får ein vel meir skulehelseteneste for 180 millionar enn for 125;)