fredag 29. august 2014

Eg støttar lærarane!

Tilliten mellom KS og skule- Norge kan vel seiast å være tynnslitt med den konfrontasjonslina KS har lagt seg på i saka om arbeidstidsordning for lærarane.   Som folkevald kjenner eg meg heller ikkje igjen i det mandatet KS seier dei har fått frå kommunane, når knapt eit fåtall av kommunane eller fylkeskommunane har behandla saka politisk.

Fleire fylkeskommunar og kommunar sender no signal til KS om å legge seg på ei anna linje. Det håpar eg  KS vil lytte til og at dei vil legge prestisjen til side for å få ei god løysing.

Politikarrøystene er også viktige i denne saka.  Og det er mange av oss som i denne saka støttar lærarane og ikkje KS.

Eg ønsker at lærarane skal få ha ei arbeidstid som gjer dei i stand til å være best moglege lærarar.

Verdas viktigste jobb er tøff og krevjande, og lærarane fortener  tillit! 

onsdag 11. juni 2014

Skulehelsetenesta i Flora Kommune

Innlegg i Bystyret i Flora kommune 3 juni.

Dette er ei sak som Ap er svært oppteken av, og vi er svært glade for penger i statsbudsjett for 2014 som viser igjen i at vi har fått ei auke på 60 prosent stilling til skulehelsetenesta.Vi er også glad for at dei blå –blå legg nye 200 millionar på bordet gjennom revidert statsbudsjett.

Ap har lenge meint at skulehelsetenesta burde styrkast, noko vi også har arbeida med i fleire fora.

Det blir i saksutgreiinga slått fast at en gjennomgang av ressursane knytt til skulehelsearbeid i Flora Kommune synte at denne burde aukast og at fordelinga er gjort med tanke på elevtal og alder. Når rådmannen då også ikkje tilrår endring av helsesøsterressurs mellom skulane etter faglege burderingar , bekreftar det mistanken vår om at tenesta har vært eller er underfinansiert. Dette blir så vidt eg har forstått også bekrefta gjennom KOSTRA- tal som formanskapet hadde ei økt på i går.

Vi meiner difor det er viktig at dei nye friske midlane gjennom statsbudsjettet også vert brukt til ei ytterlegare styrking av skulehelsetenesta, og vi meiner at rådmannen må få fullmakt til å nytte desse midlane der det er størst behov.

Sjølv om vi meinar rådmannen skal få vurdere kor behivet er størst har eg  også eit lite hjertesukk:

Når grunngjevinga for ressursbruken er i høve elevtal og alder, meinar eg det er litt merkelig med då ikkje har tilrådd ei auke i ressursen på den største skulen som er Flora VGS. Også med  tanke på at fråfallsproblematikken og tiltak for unge som har eller er i ferd med å droppe ut av skulen er ei hovudprioritering i helse , sosial og omsorgsplanen.

Flora VGS har ei 30 prosent stilling på over 530 elevar.

I Førde Kommune har ein ei liknande sak. Der blir også midlane frå staten brukt til å styrke skulehelsetenesta i grunnskulen. Det har også vore ei sak i media knytt til skulehelsetenesta i Førde ved dei vidaregåande skulane, der helsesøster faktisk fortel at ho må avvise elevar. Om vi samanliknar Førde sine 90 prosent til nesten 1000 elevar og Flora Kommune sine 30 prosent til våre 523 elevar så ligg vi mykje dårlegare an. Er det også elevar som blir avvist i vår kommune?? Får alle elevane ved Flora VGS og dei andre skulane  det tilbodet dei trenge?     

Ap  er også glad for at skulehelseplanen no har blitt revidert.  På vegne av Ap vil eg gje ros for dette arbeidet.

I den reviderte skulehelseplanen står det at planen skal evaluerast årleg. Denne evalueringa meiner eg at det er nyttig at vi politikarar også vert informert om.

Basert på mitt innlegg vil eg difor fremje følgande forslag til vedtak:

Framlegg til vedtak.

1.    Orienteringa vert teken til vitande.

2.    Ekstra midlar gjennom revidert statsbudsjett skal nyttast til å styrke skulehelsetenesta. Rådmannen får fullmakt til å nytte midlane der det er størst behov.

 

 

3.    Bystyret skal årleg orienterast om evalueringa av skulehelsetenesta.

Fortsatt sterkt fokus på tilstandsrapporten.


Tilstandsrapporten for vidaregåande opplæring har sidan i førre behandling  blitt ein del av årsrapporten for fylkeskommunen.  Sidan det er første gang vi behandlar tilstandsrapporten på denne måten må eg uttrykke ei lita bekymring for at den vil druke i årsrapporten og ikkje få det fokuset den fortener. Eg håpar sjølvsagt eg tek feil.

 
Det er ingen tvil om at vi har hatt eit for omfattande målekart for opplæringssektoren. Gjennom budsjettarbeidet for 2014 blei det lagt opp til å forenkle målekartet slik at det skulle bli enklare og meir tenleg i høve til styring og rapportering.  Dette er eit godt og viktig grep. Men vi i Ap meiner at vi ikkje er heilt i mål med dette arbeidet og vil be hovudutvalet ta ein runde på dette ved eit seinare høve.

 
Sjølv om vi er gode på opplæring her i fylket,  har vi også sett oss ei ambisiøs målsetjing om å bli betre! , og arbeidet med utvikling av kvalitet i skulen må heile tida ha fokus.

 
Som årsmeldinga viser, er det også områder der ambisjonsnivået ikkje er nådd.  Men det er viktig å ha meg seg at sjølv om ambisjonsnivået ikkje er nådd, betyr ikkje det at vi nødvendigivs gjer det dårleg på desse områda. Innan opplevd kvalitet på rettleiinga for elevar, trivsel for elevar og læring har vi betre resultat en året før sjølv om ambisjonsnivået ikkje er nådd. Når det gjeld trivsel for elevar har vi også justert opp ambisjonsnivået.

 
Sjølv om vi heller ikkje når ambisjonsnivået på tilpassa opplæring så har ein auka snittnivået med o,2 prosent frå året før.  Dette er eit område vi må fortsette å halde fokus på.

 

Om ein kan kalle ein budsjettsprekk for positiv : er at det i 2013 er eit meirforbruk på fagopplæring i arbeidslivet, knytt til at auka lærlingtilskot til bedrifter som følgje av at det er inngått fleire lærekontrakter og at ein større del av kontraktene er inngått tidlegare på året enn vi hadde rekna med.  Dette ser vi også igjen for i år gjennom tertialrapport som vi skal behandle seinare på tingsete.

 
For Ap er fagopplæringa svært viktig. Vi ser det som positivt at det er 28 fleire søkarar til opplæring i bedrift enn året før, sjølv om det er utfordringar med at om lag bare ein av tre som starter på yrkesfag som tar fagbrev etter normert tid.  Vi ser også at det er utforringar knytt til overgangen frå Vg 2 yrkesfag og til Vg3 og opplæring i bedrift. Her er det satt i gang eit godt arbeid gjennom NY giv, dette held fram gjennom den statlege satsinga FYR. Til dette prosjektet har fylkeskomunen fått 3 millionar kroner. FYR står for fellesfag, yrkesretting og relevans. Vi i hovudutvalet fekk orientering om dette viktige og spennande arbeidet i førre møte.

 

Auking av statusen på yrkesfag og gjennomføring er eit langsiktig arbeid som vi alle må ta del i.

 
Sjølv om arbeidet med skulebruksplanen har prega sektoren i 2013 viser lista over saker at vi også har arbeida med mykje anna. Opplæringssektoren er ein spennande sektor, og heilt til slutt vil eg takke både administrasjonen og dei andre utvalsmedlemmane for eit godt samarbeid.

lørdag 26. april 2014

Kva er viktig for deg?

På årsmøtet til Flora Ap blei eg valt som leiar i programnemda. Eg skal altså leie arbeidet med å skrive nytt valprogram for Flora Ap. Eit skikkelig stort ansvar med andre ord.

Vi ønskjer å være eit åpent og nysgjerrig parti, og gjennom kampanjen vår «kva er viktig for deg?» vil vi invitere  til å komme med innspill.

Vi vil gjerne høyre kva du meinar det er viktig å prioritere i Flora Kommune i neste valperiode.
Dei gode ideane til korleis Florasamfunnet skal sjå ut framover ligg hos nettopp deg! Og vi håpar du vil bidra!:)

Ta gjerne kontakt.

søndag 9. februar 2014

Arbeidstidsordninga for lærarar.

Ei sak som har fått mykje merksemd for tida er ny arbeidstidsordning for lærarar.

Dette har engasjert meg veldig, og eg likar ikkje måten KS fer fram på i denne saka. I vårt fylke hevdar fylkesleiar i KS at det er brei semje i kommunane om å endre arbeidstida til lærarane, dette sa også KS- representanten på KS sin strategikonferanse i førre veke.

Dette hevdar dei på bakgrunn av undersøkingar konsulentfirmaet Rambøl management har gjennomført på oppdrag av KS i 2009, 2011 og 2014. Avisa Firda har spurt 12 ulike kommunar i Sogn og Fjordane om dette er behandla politisk. Alle kommunane svarte nei.

Det får jo meg til å lure på kven det er som har svart på denne undersøkinga og som har øsnka denne endringa om den ikkje er politisk ?

Det er faktisk vi som er politikarar som er skuleeigarar.


Flora Ap vedtok på sitt årsmøte på torsdag denne uttalen:

Flora Arbeidarparti er uroa over at det vart brot mellom KS og Utdanningsforbundet i forhandlingane om ny arbeidstidordning for lærarar. Vi ynskjer at partane finn saman og vidarefører ei fungerande ordning.
Endringane som KS krev vil påverke korleis ein skal organisere og drifte skulane, det vil øydelegge opparbeidde faglege rettar og fjerne delar av den frie forhandlings- og drøftingsretten. Difor er dette i høgste grad ei politisk sak, ikkje berre ei sak mellom to partar i arbeidslivet.
Både grunnskulane og den vidaregåande skulen i fylket kan vise til svært gode resultat samanlikna med landet elles. Flinke og motiverte lærarar er ein viktig grunn til dette gode resultatet, saman med at det vert stilt nok ressursar til rådvelde for opplæringa til elevane.
Flora Arbeidarparti ynskjer ein skule som gjev lærarane profesjonell fridom. Lærarane er dei som ser behova til den einskilde eleven best, og gjennom lokal partseinighet kan ein innanfor dagens arbeidstidsavtale vidareutvikle arbeidstidsordningar som et tenleg for tilbodet i kommunen. Vi ynskjer oss lærarar som brukar tida si på å førebu og gjennomføre god undervisning innanfor fleksible rammer.

Uttalen vert også sendt til årsmøtet i Sogn og Fjordane Ap.

Denne uttalen er også vedteken av Førde AP og eg veit også andre partilag som har vedteke noko liknande.

Eg kjem til å arbeide hardt med denne saka fram til fylkesårsmøtet for å få gjennomslag for denne viktige saka.

Mitt råd til KS er : det er ingen skam å snu!

 

tirsdag 28. januar 2014

Reservasjonsrett for legar

Ei sak som det har vore mykje oppmerlsomheit rundt i det siste er regjeringa si høyring om reservasjon for legar.

Hadde tenkt å blogge om det, men ord vert overflødige når Jette Christensen skriv så godt om det- Eg delar berre innlegget!:)

http://www.manifesttidsskrift.no/hoyre-best-for-regjeringsmakt/

tirsdag 21. januar 2014

Fokus på trafikktrygging


Det har den siste tida vore ein debatt om trafikktrygging  i forbindelse med at Kinnvegen vert stengt og at Havrenesvegen har blitt forkjørsvei. I anleggsperioden vert all trafikk dirigert gjennom Havrenesvegen og ein har berekna ei auke i trafikken med 50 prosent og opptil 6000 bilar i døgnet. Havrenesvegen er også skulevei for mange born, og mange av desse borna bur i hus som har utkjørsle direkte inn på Havrenesvegen.  Mange av borna må også krysse vegen ein eller fleire gonger for å komme seg på skulen.
Sjølv om opprustinga av Kinnvegen absolutt er velkommen skal ein ikkje legge skjul på at det byr på utfordringar med auka trafikk langs Havrenesvegen.  Dette er det mange som er svært oppteken av. Det har vore fleire mediesaker på dette.

Som politikar og bebuar langs Havrenesvegen er dette også noko som opptek meg. Det opptek meg også som mor. Og eg har vore pådrivar for å få på plass ulike tiltak som kan trygge hensynet til dei mjuke trafikantane.
Bystyret vedtok i møte i April 2013 Revisjon av trafiktryggingsplan for Flora Kommune for åra 2013 til 2020. Når bystyret har vedteke i sin trafikktryggingsplan at vi vil ha fartsgrense 40 km/t på fylkesveg 545 langs Havrenesvegen frå sentrum og til krysset mot industrivegen/Gunhildvågen, og opphøgde gangfelt v/ungdomsskulen og ved Bunnpris på Havrenesvegen blir eg litt forundra over at desse tiltaka ikkje er på plass før eller i samanheng med at Kinnvegen vart stengt og at det no vert sett opp skilt med forkjørsveg.

Eg har no sendt spørsmål til ordførar for å høyre korleis det har vært jobba med dette og om ordførar vil syte for at dei nødvendige tiltaka kjem på plass. Dette svaret kjem i bystyremøtet den 28 januar.
I ei orientering til bystyret tysdag 21 januar om arbeidet i Kinnvegen kunne ikkje kommunen svare på om dei hadde sendt inn desse tiltaka frå trafikktrygingsplkanen  til Statens Vegvesen. Eg legg også merke til at ordførar i ein kommentar på facebook meinar eg rettar skyts mot feil person når eg vel å stille han spørsmål om dette i bystyret. Som øvste politiske leiar i kommunen har ordførar eit ansvar for å følgje opp politiske vedtak i bystyret.

Denne saka har også blitt eit diskusjonstema på ulike sosiale medier. Eg legg også merka til at fleire brukar argument som at: «når vi var små var det sånn og sånn, men det gjekk no bra likevel.» At det har gått bra hittil er muligens på tross av og ikkje til tross for, og er såleis eit dårleg argument for å være ikkje oppteken av trafikktrygging i denne saka.  Andre argument som at tungtransporten brukar lenger tid og at  utrykningskjøretøy får utfordringar er også noko ein må balansere i hensynet til at mjuke trafikantar må vege tyngst.
Sjølvsagt har vi foreldre eit stort ansvar med å utstyre ungane våre med godt vett og refleks. Men ungar er ungar. Dei skjønar ofte ikkje konsekvensen av handlingane sine.

I ei perfekt verd der alle ungar ser seg godt for før dei kryssar vegen, alle brukar refleks når det er mørkt og alle bilistar føl alle skilt og alle fartsgrenser hadde ein ikkje hatt behov for trafikktryggingstiltak. Men slik er det dessverre ikkje. Det fins både ungar som spring ut i vegen utan å sjå seg for og det fins bilistar som gjer blaffen i både fartsgrenser og skilting.
Nedsatt fartsgrense er eit godt trafikktryggingstiltak. Det er ein klar samanheng mellom fart , antall ulykker og kor alvorlege ulykkene er.  I 50 km/t er det 80% dødelighet, i 40 km/t 30%, i 30 km/t bare 10% dødelighet!!  Så lat oss ha fokus på dei mjuke trafikantane. Det er snakk om borna våre.

Innlegget er skrevet av meg som er AP-politikar, Havrenesing og mor.