tirsdag 17. mars 2015

Årsmøte = vitaminbombe!

Det er vel ingen tvil om at det politiske engasjementet går i bølgedalar. Det politiske livet er ikkje berre rosenraudt!  Det ligg mykje hardt arbeid bak: timar med sakspapirlesing, timar i telefonen, timar på møte  osv.

Få ting gjev meir tilbake om ein vinn ei sak eller får gjennomslag for ei sak ein har jobba lenge med. Men for kvar sak ein vinn, ligg det gjerne fleire saker der ein ikkje når heilt til topps bak.

I perioder med tunge og vanskelege saker, er det kansje vanskeleg å finne tilbake det engasjementet ein hadde når ein starta med politikk.

Eg vart med i AUF som 14- åring. Sidan har eg med unntak av ein liten periode vore medlem, og aktiv. Eg blei med fordi eg skulle redde verden. Ein stor ambisjon, men eg meinte faktisk det var mogleg. At eg kunne utgjer ein forskjell. Eg trur fortsatt at eg kan utgjer ein forskjell, men eg veit no at ein må være mange på lag for å kunne redde verden.

Og det er vi heldigvis i Arbeiderpartiet. Partiet i mitt <3 p="">
I helga har det vore årsmøte. Og etter ein periode der eg har kjent på at eg har måtte jobba med engasjementet mitt, har det vore ei rein vitaminbombe.

Å få lov å være i lag med så mange flotte folk og diskutere politikk ei helg. Den største vitamininnsprøytinga var det nok Helga Pedersen som sto for.  For eit innlegg! Den dama er berre rå.

Ei av dei viktigaste sakene som Flora Ap har arbeida med i det siste og fram mot årsmøtet er politireforma. Flora Ap ved Ola Teigen og Luster Ap ved Arne Johannesen har ilag arbeida med ei uttale som blei samrøystes vedteke.

Heile uttalen kan du lese her på Flora Ap si heimeside:
http://flora.arbeiderparti.no/nyheter/14039394
 

tirsdag 2. desember 2014

Alt henger sammen med alt!

I bystyret i dag var ei av sakene tilstandsrapport for grunnskulen i Flora Kommune.


Som KUOP medlem så meiner eg sjølvsagt at behandlinga av tilstandsrapporten er den viktigaste skulesaka vi har til behandling kvart år.

Det er fastsatt i opplæringslova at skuleeigarar , altså vi i denne salen, pliktar å utarbeide og drøfte ein årleg rapport om tilstanden i den opplæringa vi tilbyr våre elevar.  

Det har vore jobba mykje med tilstandsrapporten og utforminga av den dei siste åra. Rapporten har dei siste åra utvikla seg veldig, og Ap er veldig fornøyd med den jobben administrasjonen har gjort for å legge til rette for at vi skal få best mulig informasjon om tilstanden i skulane. Vi oppleve også at den siste fagdagen var veldig bra!  

Som det kjem fram i saka visar tilstandsrapporten for 2013 nokre felles utfordringar for oppvekstsektoren knytta til tilpassa opplæring og spesialundervisning, faglege utfordringar for elevane og arbeidsro , og betre ferdigheiter i lesing og rekning for dei svakaste elevane.

Det er vår jobb som skuleeigarar og politikarar å følge opp sektoren på ein god måte,  og å ha et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringa.

I tillegg til tilstandsrapporten er eit anna av våre verktøy oppvekstplanen  som vi vedtok i desember 2011.   Eit dokument eg til no har gått ut frå at det er stor tverrpolitisk einighet om.  Grunnen til min tvil no er budsjettet som posisjonspartia har lagt fram.

Eg har også lyst til å minne bystyret om vedtaket vi gjorde i fjor når vi behandla denne saka.! Då  vedtok vi at bystyret støtta opp om skulane sitt arbeid for auka læringsutbytte og godt læringsmiljø,  og vi vedtok at vi vil utvikle skuleeigarrolla gjennom å følgje opp oppvekstplanen!  Eg er heilt enig i at vi må vurdere mål for sektoren, dette har Ap teke opp i debatten fleire ganger. Og her er det viktig å knytte oss opp til oppvekstplanen.

Heilt bak i tilstandsrapporten er det også ein oversikt over status på tiltak frå oppvekstplanen.  Noko har vi komt  i gang med og noko gjenstår, spesielt dei store løfta!  Ap har og ei bekymring for  dei mange tiltaka i oppvekstplanen som skal finansierast innanfor ramma. Vi kan ikkje sjå at dette skal være mogleg når vi ser kas konsekvensar  skulane og barnehagane melder inn som følgje av budsjettet  som posisjonsparti har lagt fram.

Ap kjem til å slutte seg til dette vedtaket.  Men vil samtidig være krystallklare på at vi kjem til å gjere det vi kan for at vi får eit betre budsjett for denne sektoren slik at vi er i stand til å følgje opp dei felles utfordringane som kjem fram av tilstandsrapporten!

Hovudutvalet med uttale om skulehelsetenesta!

I førre veke var det møte i Hovudutval for opplæring. Til saka om refererte skriv og meldingar låg det eit notat om skulehelsetenesta i vidaregåande opplæring. For dei av dykk som har følgt med på bloggen, så er dette ei sak eg er veldig oppteken av.

Vi i utvalet har bede fylkesdirektøren rapportere på tilbodet ved dei ulike skulane kvart år. Det som har vore spesielt dei to siste åra er at det har kome ekstra midlar gjennom statsbudsjettet til å styrke helsestasjons- og skulehelsetenesta.

I møtet fremma eg på vegne av Ap eit forslag til uttale som blei samrøystes vedteke:


Skulehelsetenesta i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane

Hovudutval for opplæring er oppteken av at elevane som går i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane skal ha eit godt skulehelsetilbod.

HO viser til Helsedirektoratet sine normtal som er ei minimumsnorm for elevar i vidaregåande skule som er 100 prosent stilling pr 800 elevar.

Det har gjennom dei 2 siste statsbudsjetta vore bevilga meir pengar til helsestasjons- og skulehelseteneste gjennom statsbudsjettet gjennom dei frie midlane. I tillegg har det vore lyst ut midlar å søke på til styrking av skulehelsetenesta på vidaregåande skular gjennom Helsedirektoratet.

HO vil på det sterkaste oppfordre kommunane til å nytte seg av slike utlyste midlar, samt midlar som kjem gjennom statsbudsjettet. Det er viktig at desse midlane vert brukt slik dei er meint brukt, til styrking av helsetasjons- og skulehelsetenesta, som kjem barn og unge til gode.  Helsestasjons-  og skulehelsetenesta møter alle og den er ein viktig del av det førebyggande arbeidet.

Livskvaliteten til ungdom i fylket er fortsatt best i landet, men  vi nærmar oss landsgjennomsnittet på fleire områder. Funn frå ungdomsundersøkinga 2013 viser blant anna  ein del områder ein bør ha spesielt fokus på framover.

Resultata frå undersøkinga skal kommunar og fylkeskommunen nytte i arbeide med utjamning av sosiale helseskilnader, med dei verkemiddel vi har, og arbeide for best mogleg livskvalitet for den einskilde. 

 

HO meinar at helsestasjons- og skulehelsetenesta er eit godt verkemiddel.

tirsdag 25. november 2014

Vedtatt program, mot valsiger!

Tidlegare i år på årsmøtet til Flora Ap blei eg valt til å leia programarbeidet til Flora Ap. Dette er eit tillitsverv eg tok på meg med skrekkblanda fryd. Og ikkje noko ein skal ta lett på. Med meg i nemda fekk eg Ola Teigen, Brynjar Svardal og Jan Roger Grytten frå AUF.

Vi har i programabeidet vårt teke sikte på å ha den breiaste og mest inkluderande prosessen nokon gang. Vi har i gjennomsnitt hatt eit møte kvar månad for å diskutere ulike saker, vi har hatt møter med ulike lag og organisasjoner og vi har hatt stand og gjenomført kampanjen " Kva er viktig for deg"?  for å få innspel frå innbyggjarane våre.

Vi har også vore svært ambisiøse og kalt heile programprosessen vår for valsiger2015, for det skal ikkje være nokon tvil om at det er nettopp det som er planen vår.

Arbeidet med nytt program har vore viktig og krevande. Det vert ofte sagt at politikk er å prioritere, og det har vore viktig for oss i programarbeidet også. Å finne dei sakene som er viktigast for Flora Ap i neste periode. Dei gode sakene som betyr noko for dei som bur i kommunen vår.

Dette utfordra vi også medlemmane våre på i eit eige arbeidsmøte.

Programmet vårt blei vedteke på medlemsmøte 13 november, med godt oppmøte og engasjerte medlemmar.

Eg gledar meg til å legge ut heile programmet og dei gode sakene våre. Og eg gledar meg til valkamp!
onsdag 24. september 2014

Krevande budsjettarbeid

Frå søndag til tysdag denne veka har eg vore på Leikanger , og dagane har vore fylt med politikk. Noko vi har brukt mykje tid på i fylkestingsgruppa til Ap er sjølvsagt den krevande budsjettprosessen vi går inn i etter at nytt inntektssystem for fylkeskommunen er lagt fram av den blå-blå regjeringa.

For Sogn og Fjordane sin del vil det sei kutt på over 220 millionar innan 2019.
Dette er veldig mykje pengar!

For opplæringssektoren er det skissert at det skal kuttast 3 millionar kr i 2015, 5 millionar til i 2016, korleis desse kutta skal fordelast vedtok vi i Hovudutval for opplæring på tysdag. Men det gjenstår også utfordringar på 88 millionar, dette kjem i tillegg til dei kutta sektoren alt har vore gjennom i skulebruksplanen.

Dette kjem til å merkast. I Sogn og Fjordane har vi den beste vidaregåande opplæringa i landet, det er klart at desse kutta kan få konsekvensar for dei gode resultata vi har.

Neste møte i oktober skal vi ta stilling til kva vi ønsker å ha utgreid for å møte dei urealiserte innsparingane. Dette tyngar.

Eg syns det då er litt spesielt at blå-blå fylkespolitikarar meiner vi krisemaksimerer og overdimensjonenar konsekvensane dette får for fylket vårt.

Sjå nettsak frå Nrk Sogn og Fjordane her:
http://www.nrk.no/sognogfjordane/_-dei-raudgrone-krisemaksimerer-1.11948843


fredag 29. august 2014

Eg støttar lærarane!

Tilliten mellom KS og skule- Norge kan vel seiast å være tynnslitt med den konfrontasjonslina KS har lagt seg på i saka om arbeidstidsordning for lærarane.   Som folkevald kjenner eg meg heller ikkje igjen i det mandatet KS seier dei har fått frå kommunane, når knapt eit fåtall av kommunane eller fylkeskommunane har behandla saka politisk.

Fleire fylkeskommunar og kommunar sender no signal til KS om å legge seg på ei anna linje. Det håpar eg  KS vil lytte til og at dei vil legge prestisjen til side for å få ei god løysing.

Politikarrøystene er også viktige i denne saka.  Og det er mange av oss som i denne saka støttar lærarane og ikkje KS.

Eg ønsker at lærarane skal få ha ei arbeidstid som gjer dei i stand til å være best moglege lærarar.

Verdas viktigste jobb er tøff og krevjande, og lærarane fortener  tillit! 

onsdag 11. juni 2014

Skulehelsetenesta i Flora Kommune

Innlegg i Bystyret i Flora kommune 3 juni.

Dette er ei sak som Ap er svært oppteken av, og vi er svært glade for penger i statsbudsjett for 2014 som viser igjen i at vi har fått ei auke på 60 prosent stilling til skulehelsetenesta.Vi er også glad for at dei blå –blå legg nye 200 millionar på bordet gjennom revidert statsbudsjett.

Ap har lenge meint at skulehelsetenesta burde styrkast, noko vi også har arbeida med i fleire fora.

Det blir i saksutgreiinga slått fast at en gjennomgang av ressursane knytt til skulehelsearbeid i Flora Kommune synte at denne burde aukast og at fordelinga er gjort med tanke på elevtal og alder. Når rådmannen då også ikkje tilrår endring av helsesøsterressurs mellom skulane etter faglege burderingar , bekreftar det mistanken vår om at tenesta har vært eller er underfinansiert. Dette blir så vidt eg har forstått også bekrefta gjennom KOSTRA- tal som formanskapet hadde ei økt på i går.

Vi meiner difor det er viktig at dei nye friske midlane gjennom statsbudsjettet også vert brukt til ei ytterlegare styrking av skulehelsetenesta, og vi meiner at rådmannen må få fullmakt til å nytte desse midlane der det er størst behov.

Sjølv om vi meinar rådmannen skal få vurdere kor behivet er størst har eg  også eit lite hjertesukk:

Når grunngjevinga for ressursbruken er i høve elevtal og alder, meinar eg det er litt merkelig med då ikkje har tilrådd ei auke i ressursen på den største skulen som er Flora VGS. Også med  tanke på at fråfallsproblematikken og tiltak for unge som har eller er i ferd med å droppe ut av skulen er ei hovudprioritering i helse , sosial og omsorgsplanen.

Flora VGS har ei 30 prosent stilling på over 530 elevar.

I Førde Kommune har ein ei liknande sak. Der blir også midlane frå staten brukt til å styrke skulehelsetenesta i grunnskulen. Det har også vore ei sak i media knytt til skulehelsetenesta i Førde ved dei vidaregåande skulane, der helsesøster faktisk fortel at ho må avvise elevar. Om vi samanliknar Førde sine 90 prosent til nesten 1000 elevar og Flora Kommune sine 30 prosent til våre 523 elevar så ligg vi mykje dårlegare an. Er det også elevar som blir avvist i vår kommune?? Får alle elevane ved Flora VGS og dei andre skulane  det tilbodet dei trenge?     

Ap  er også glad for at skulehelseplanen no har blitt revidert.  På vegne av Ap vil eg gje ros for dette arbeidet.

I den reviderte skulehelseplanen står det at planen skal evaluerast årleg. Denne evalueringa meiner eg at det er nyttig at vi politikarar også vert informert om.

Basert på mitt innlegg vil eg difor fremje følgande forslag til vedtak:

Framlegg til vedtak.

1.    Orienteringa vert teken til vitande.

2.    Ekstra midlar gjennom revidert statsbudsjett skal nyttast til å styrke skulehelsetenesta. Rådmannen får fullmakt til å nytte midlane der det er størst behov.

 

 

3.    Bystyret skal årleg orienterast om evalueringa av skulehelsetenesta.